Dziękujemy za wspólny sezon 2022/2023 ośrodek nieczynny ! zapraszamy w okresie zimowym!
Dziękujemy za wspólny sezon 2022/2023 ośrodek nieczynny ! zapraszamy w okresie zimowym!
REGULAMIN
REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ

Regulamin szkoły narciarskiej w Szczyrku – Beskid Sport Arena

 1. Każde dziecko do 15 roku życia musi posiadać kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
 2. BSA Szkoła Narciarska nie ubezpiecza klientów w zakresie NNW i OC – sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się we własnym zakresie.

 

Przedszkole narciarskie na godziny

 1. przedszkole jest czynne w godzinach 9:00 – 16:00.
 2. BSA Szkoła Narciarska dysponuje wydzielonym, bezpiecznym terenem dla przedszkola.
 3. Obowiązują zapisy na poszczególne godziny, liczba miejsc jest ograniczona.
 4. Lekcja grupowa w przedszkolu trwa 55 minut, można wykupić dowolną liczbę lekcji.
 5. Lekcja w przedszkolu narciarskim jest zabawą i spędzaniem czasu z dzieckiem na śniegu. Zapoznanie się z nartami. 
 6. Dla dzieci 3-5 lat
 7. Karnet GRATIS – dla dzieci do 6 roku życia lub do 120cm wzrostu w przypadku gdy rodzic/opiekun zakupi karnet dla siebie.

 

Kursy narciarskie

 1. Na kursy przedszkolne narciarskie przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat, na kursy 4 godzinne dzieci od 6 lat.
 2. Można wykupić dowolną liczbę dni szkolenia. Kurs startuje przy min 4 os chętnych.
 3. Zajęcia na kursie przedszkolnym trwają 3 godziny dziennie w godz. 9:00-12:00 (w tym 1/2h przerwa na herbatę).
 4. Kurs przedszkolny to przede wszystkim zabawa na śniegu, zapoznanie dziecka z nartami, pierwsze podstawowe kroki na nartach.
 5. Zajęcia na pozostałych kursach trwają 4 godziny dziennie w godz. 9:00-13:00 z 1/2h przerwą.
 6. Oferujemy w cenie kursu napój dla dzieci.
 7. Uczestnicy kursów korzystają z 10% zniżki w wypożyczalni.
 8. Opłata za kurs pobierana jest w całości z góry.
 9. Szkoła zastrzega sobie odwołanie danego kursu, w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia ilość chętnych. 
 10. Cena nie obejmuje karnetu dla kursanta. 
 11. Karnet GRATIS – dla dzieci do 6 roku życia lub do 120cm wzrostu w przypadku gdy rodzic/opiekun zakupi karnet dla siebie.
 12. Miejsce na kursie jest zarezerwowane po wpłacie zadatku w wysokości 100zł.
 13. Zadatek zostanie zwrócony w kilku przypadkach przypadkach:
 • choroby kursanta (należy okazać zaświadczenie lekarskie), także w przypadku COVID19
 • anulowania całego kursu z przyczyn niezależnych od nas, tj. braku wystarczającej ilości chętnych, choroby instruktora, braku warunków śniegowych itp.
 • COVID19 -> choroba lub zamknięcie stacji narciarskiej

 

Lekcje prywatne

 1. Lekcja prywatna w BSA Szkoła Narciarska trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min).
 2. Cena lekcji prywatnej nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem.
 3. Należność za lekcje należy uregulować najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana.

Kliknij, aby pobrać pełen regulamin:

Regulamin sprzedaży i płatności online

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji  kursów i lekcji prowadzonych przez Szkołę Narciarską  BSA prowadzoną przez firmę „Nova” Maja Mańkowska (przy Beskid Sport Arena) dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ .
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi szkolenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

 

§ 2 Proces zakupu szkolenia

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu szkolenia narciarskiego z instruktorem lub rezerwacji sprzętu :
  a) dokonać wyboru kursu i terminu na Stronie Internetowej Beskid Sport Arena https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska ,
  b) wejść do Formularza Rezerwacji i Płatności Online realizowane przez system nova.skimanager.pl poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”,
  c) wypełnić formularz rezerwacji podając kolejno: dyscyplinę, rodzaj kursu, termin i godzinę rozpoczęcia, imię i nazwisko kursanta, kontakt telefoniczny i mailowy, wiek, poziom umiejętności, imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do opiekuna,
  d) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rezerwacji,
  e) wybrać sposób płatności z listy udostępnionej w Formularzu rezerwacji.
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie Internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zarezerwuj”
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas, który wynika z wybranej formy płatności zgodnie z zapisami w § 6.
 6. Organizator – Szkoła – przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator realizuje w wybranym przez Klienta czasie i godzinie szkolenie na stoku Beskid Sport Arena w Szczyrku.

 

§ 3 Usługi Elektroniczne w Szkole Narciarskiej

 1. W Szkole BSA dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Rezerwacja online, mailowe potwierdzenie rezerwacji, mailowa korespondencja.
  a) Rezerwacja online – Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji online  (2) kliknięciu na stronie po wypełnieniu Formularza Rezerwacji online pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Szkoły BSA). W wypadku Klientów firmowych niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w uwagach dodatkowych.
  b) Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

§4 Warunki Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych Szkoły BSA w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5 Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacji w Szkole Narciarskiej zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Szkoły Narciarskiej  podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Szkoły Narciarskiej  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

§ 8 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży szkolenia na Stronie Internetowej,
 2. Strona Internetowa – strona https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/, prowadzona przez Organizatora
 3. Organizator – Szkoła narciarska BSA prowadzona jest przez firmę „Nova” Maja Mańkowska ul. Rakowiecka 32a/90,  02-532 Warszawa, NIP: 5211311685.
 4. Szkolenie – jedna lekcja nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie (dalej Lekcja) trwa 55 minut. Lekcja rozpoczyna się w  oznakowanym miejscu zlokalizowanym na: peronie głównym oraz stoku szkoleniowym Beskid Sport Arena w Szczyrku. O miejscu rozpoczęcia danej Lekcji uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 5. Kurs – kurs Przedszkola Narciarskiego trwający 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) po 3 godziny każdego dnia. Kurs rozpoczyna się w  oznakowanym miejscu zlokalizowanym na stoku szkoleniowym Beskid Sport Arena w Szczyrku. O miejscu rozpoczęcia uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 6. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta szkolenia dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy szkolenia
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Kliknij, aby pobrać pełen regulamin: