KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
REGULAMIN
REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ

Regulamin szkoły narciarskiej w Szczyrku – Beskid Sport Arena

 1. Każde dziecko do 15 roku życia musi posiadać kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
 2. BSA Szkoła Narciarska nie ubezpiecza klientów w zakresie NNW i OC – sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się we własnym zakresie.

 

Przedszkole narciarskie na godziny

 1. przedszkole jest czynne w godzinach 9:00 – 16:00.
 2. BSA Szkoła Narciarska dysponuje wydzielonym, bezpiecznym terenem dla przedszkola.
 3. Obowiązują zapisy na poszczególne godziny, liczba miejsc jest ograniczona.
 4. Lekcja grupowa w przedszkolu trwa 55 minut, można wykupić dowolną liczbę lekcji.
 5. Lekcja w przedszkolu narciarskim jest zabawą i spędzaniem czasu z dzieckiem na śniegu. Zapoznanie się z nartami. 
 6. Dla dzieci 3-5 lat
 7. Karnet GRATIS – dla dzieci do 6 roku życia lub do 120cm wzrostu w przypadku gdy rodzic/opiekun zakupi karnet dla siebie.

 

Kursy narciarskie

 1. Na kursy przedszkolne narciarskie przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat, na kursy 4 godzinne dzieci od 6 lat.
 2. Można wykupić dowolną liczbę dni szkolenia. Kurs startuje przy min 4 os chętnych.
 3. Zajęcia na kursie przedszkolnym trwają 3 godziny dziennie w godz. 9:00-12:00 (w tym 1/2h przerwa na herbatę).
 4. Kurs przedszkolny to przede wszystkim zabawa na śniegu, zapoznanie dziecka z nartami, pierwsze podstawowe kroki na nartach.
 5. Zajęcia na pozostałych kursach trwają 4 godziny dziennie w godz. 9:00-13:00 z 1/2h przerwą.
 6. Oferujemy w cenie kursu napój dla dzieci.
 7. Uczestnicy kursów korzystają z 10% zniżki w wypożyczalni.
 8. Opłata za kurs pobierana jest w całości z góry.
 9. Szkoła zastrzega sobie odwołanie danego kursu, w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia ilość chętnych. 
 10. Cena nie obejmuje karnetu dla kursanta. 
 11. Karnet GRATIS – dla dzieci do 6 roku życia lub do 120cm wzrostu w przypadku gdy rodzic/opiekun zakupi karnet dla siebie.
 12. Miejsce na kursie jest zarezerwowane po wpłacie zadatku w wysokości 100zł.
 13. Zadatek zostanie zwrócony w kilku przypadkach przypadkach:
 • choroby kursanta (należy okazać zaświadczenie lekarskie), także w przypadku COVID19
 • anulowania całego kursu z przyczyn niezależnych od nas, tj. braku wystarczającej ilości chętnych, choroby instruktora, braku warunków śniegowych itp.
 • COVID19 -> choroba lub zamknięcie stacji narciarskiej

 

Lekcje prywatne

 1. Lekcja prywatna w BSA Szkoła Narciarska trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min).
 2. Cena lekcji prywatnej nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem.
 3. Należność za lekcje należy uregulować najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana.

Kliknij, aby pobrać pełen regulamin:

Regulamin sprzedaży i płatności online

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji  kursów i lekcji prowadzonych przez Szkołę Narciarską  BSA prowadzoną przez firmę „Nova” Maja Mańkowska (przy Beskid Sport Arena) dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ .
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi szkolenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

 

§ 2 Proces zakupu szkolenia

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu szkolenia narciarskiego z instruktorem lub rezerwacji sprzętu :
  a) dokonać wyboru kursu i terminu na Stronie Internetowej Beskid Sport Arena https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska ,
  b) wejść do Formularza Rezerwacji i Płatności Online realizowane przez system nova.skimanager.pl poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”,
  c) wypełnić formularz rezerwacji podając kolejno: dyscyplinę, rodzaj kursu, termin i godzinę rozpoczęcia, imię i nazwisko kursanta, kontakt telefoniczny i mailowy, wiek, poziom umiejętności, imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do opiekuna,
  d) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rezerwacji,
  e) wybrać sposób płatności z listy udostępnionej w Formularzu rezerwacji.
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie Internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zarezerwuj”
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas, który wynika z wybranej formy płatności zgodnie z zapisami w § 6.
 6. Organizator – Szkoła – przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator realizuje w wybranym przez Klienta czasie i godzinie szkolenie na stoku Beskid Sport Arena w Szczyrku.

 

§ 3 Usługi Elektroniczne w Szkole Narciarskiej

 1. W Szkole BSA dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Rezerwacja online, mailowe potwierdzenie rezerwacji, mailowa korespondencja.
  a) Rezerwacja online – Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji online  (2) kliknięciu na stronie po wypełnieniu Formularza Rezerwacji online pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Szkoły BSA). W wypadku Klientów firmowych niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w uwagach dodatkowych.
  b) Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

§4 Warunki Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych Szkoły BSA w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5 Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacji w Szkole Narciarskiej zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Szkoły Narciarskiej  podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Szkoły Narciarskiej  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

§ 8 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży szkolenia na Stronie Internetowej,
 2. Strona Internetowa – strona https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/, prowadzona przez Organizatora
 3. Organizator – Szkoła narciarska BSA prowadzona jest przez firmę „Nova” Maja Mańkowska ul. Rakowiecka 32a/90,  02-532 Warszawa, NIP: 5211311685.
 4. Szkolenie – jedna lekcja nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie (dalej Lekcja) trwa 55 minut. Lekcja rozpoczyna się w  oznakowanym miejscu zlokalizowanym na: peronie głównym oraz stoku szkoleniowym Beskid Sport Arena w Szczyrku. O miejscu rozpoczęcia danej Lekcji uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 5. Kurs – kurs Przedszkola Narciarskiego trwający 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) po 3 godziny każdego dnia. Kurs rozpoczyna się w  oznakowanym miejscu zlokalizowanym na stoku szkoleniowym Beskid Sport Arena w Szczyrku. O miejscu rozpoczęcia uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 6. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta szkolenia dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy szkolenia
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Kliknij, aby pobrać pełen regulamin: