Regulamin

REGULAMIN

OŚRODKA SPORTOWO- REKREACYJNEGO BESKID SPORT ARENA W SZCZYRKU

I.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Ośrodka sportowo- rekreacyjnego Beskid Sport Arena w Szczyrku (dalej: „Ośrodek”) jest PBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku (43-370) przy ul. Grzybowej 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000359808, NIP: 634-275-32-72, REGON: 241645322 (dalej: „Właściciel”).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie całego Ośrodka, w tym w zakresie korzystania z Ośrodka przez osoby przebywające na terenie Ośrodka (dalej: „Klienci lub Klient”).
 3. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 4. Właściciel ośrodka zastrzega sobie możliwość zmian ram czasowych funkcjonowania ośrodka po wcześniejszym powiadomieniu klientów na stronie internetowej Beskid Sport Areny.
 5. Fragment trasy nr 2 może być okresowo zamknięty z uwagi na rozgrywanie zawodów sportowych.
 6. Ośrodek prowadzi sprzedaż karnetów i biletów w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 7. Wejście na teren Ośrodka, a także posługiwanie się biletem lub karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszystkimi pozostałymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodka.
 8. Klienci mają obowiązek stosować się do instrukcji i znaków umieszczonych na terenie Ośrodka oraz przestrzegać wskazówek personelu Ośrodka.
 9. Ośrodek jest otwarty w sezonie zimowym w terminach podanych na stronie internetowej: beskidsportarena.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Ośrodka.
 10. Kolej linowa, wyciągi narciarskie oraz tor saneczkowy „Tatrabob”, czynne są w godzinach wskazanych na tablicach informacyjnych. Zabronione jest przebywanie na terenie Ośrodka, w tym na trasach zjazdowych, poza godzinami ich otwarcia.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren Ośrodka broni, materiałów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
 12. Przed zakupem biletu i karnetu Klienci mogą zapoznać się z aktualnymi warunkami śniegowymi na stronie internetowej Beskidzkiej Grupy GOPR oraz z aktualnymi warunkami na trasach zjazdowych poprzez podgląd obrazu z kamer video umieszczonych na stoku i informację pogodową (beskidsportarena.pl – zakładki „kamera” i „aktualna pogoda”). Nie przewiduje się zwrotu biletów z tytułu błędnej oceny własnych umiejętności Klienta w odniesieniu do warunków narciarskich na trasach.
 13. Klienci nie powinni pozostawiać sprzętu narciarskiego, snowboardowego lub innego bez dozoru. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt, bagaż oraz przedmioty osobistego użytku.
 14. Zabrania się przejazdu koleją linową ze sprzętem monoski.
 15. Klienci uprawiający narciarstwo zjazdowe lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązani są używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego- art. 29 ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.).
 16. Klienci, którzy nie ukończyli 16 roku życia i nie posiadają kasku, nie zostaną dopuszczeni do korzystania z Wyciągów.
 17. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 18. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz jego spożywania jak również zakaz palenia papierosów. Spożywanie alkoholu i palenia papierosów dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 19. Personel Ośrodka może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 1. Zabrania się spożywania własnych posiłków i napojów w obiektach gastronomicznych należących do Beskid Sport Areny.
 2. Na terenie Ośrodka zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i promocyjnej, w tym umieszczanie reklam i ulotek bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, kolei linowej wyciągów narciarskich, toru saneczkowego „Tatrabob”, oraz do budynków Ośrodka.
 4. Wraz z zakupem karnetu Klient wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku i rozpowszechniania go w celu ustalenia czy osoba używająca karnetu jest do tego upoważniona.
 5. Dokonanie zakup karnetu/ biletu lub usługi od Właściciela stanowi zawarcie umowy między Klientem i Właścicielem.
 6. Klient korzystający z usług Ośrodka ma prawo złożenia reklamacji.
 7. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w biurze Ośrodka pod adresem: PBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Oddział Beskid Sport Arena przy ul. Grzybowej 1, 43-370 Szczyrk lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Do pisemnej reklamacji należy załączyć kopię karnetu, paragonu lub inny dowód potwierdzający zakup usługi od Właściciela.
 9. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu trzydziestu dni od złożenia reklamacji, w piśmie przesłanym na adres Klienta wskazany w reklamacji.

 

II.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW I KARNETÓW OŚRODKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW I KARNETÓW ZBLIŻENIOWYCH NA URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO SZCZYRKOWSKIEGO OŚRODKA NARCIARSKIEGO S.A. (SON S.A.), CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU (COS)  I BESKID SPORT ARENA (BSA) W SZCZYRKU.

 

PREAMBUŁA

Korzystanie z urządzeń transportu linowego i infrastruktury narciarskiej Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., Centralnego Ośrodka Sportu  i Beskid Sport Areny (zwanych dalej Ośrodkami) możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zakup karnetu w postaci elektronicznej karty zbliżeniowej, biletu z kodem kreskowym, i biletu z wbudowanym czipem objętych ofertą „wspólny karnet” dla gości ośrodków. Weryfikacja uprawnień następuje poprzez bramki wejściowe znajdujące się przy dolnych i górnych peronach urządzeń wyciągowych.

Zakup karnetu i biletu jest jednoznaczny  z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

A .POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodki prowadzą sprzedaż biletów w formie plastikowej karty elektronicznej (zbliżeniowej) z kaucją – dotyczy SON S.A, oraz biletów w formie papierowej bez kaucji - dotyczy COS i BSA.
 2. Bilety oferty „wspólny karnet” są karnetami terminowymi (1-6 dniowymi – funkcjonującymi na jazdę dzienną- określoną konkretnymi godzinami w ośrodkach).
 3. Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) przysługuje zniżka na karnety terminowe w wysokości 10%. Podstawą do udzielenia zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną (przedłożenie przy zakupie listy osób w grupie) oraz dokonanie jednorazowego zakupu karnetów ze zniżką.
 4. Dzieci w wieku do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 6 roku życia korzystają z wyciągów bezpłatnie pod warunkiem, że korzystanie z usług odbywa się pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej). Przejście przez bramki dziecka w wieku do 6 lat następuje z rodzicem (dotyczy COS i SON). W przypadku BSA przejście przez bramkę dzieci w wieku do 6 lat odbywa się na podstawie darmowego biletu wydanego w kasie Ośrodka.
 5. Dzieci w wieku od 6 lat do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 12 lat są uprawnione do zakupu biletu/karnetu ulgowego (Dzieci) wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 6. Młodzież w wieku od 12 lat do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 18 lat oraz studenci do 26 roku życia są uprawnieni do zakupu biletu/karnetu ulgowego (JUNIOR)wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek/ważnej legitymacji studenckiej.
 7. Seniorzy którzy ukończyli  60 lat są uprawnieni do zakupu biletu/karnetu (SENIOR) ulgowego wg cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 8. Bilet i karnet czasowy uprawnia do korzystania z urządzeń wyciągowych tylko jednej osoby.
 9. Uprawnienia na karnecie lub bilecie terminowym są nieprzenośne - użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 10. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych w Ośrodkach funkcjonują blokady czasowe dla biletów i karnetów terminowych (czasowych) uniemożliwiające korzystanie z karnetu więcej niż jednej osoby.
 11. Bilet i karnet czasowy ważny jest na termin, na który został wykupiony.
 12. Za plastikową kartę zbliżeniową pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję za karnet można otrzymać po zwrocie karnetu w kasach Ośrodków, do dnia 10.05.2019r.
 13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń transportu linowego Ośrodków  klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Stacji Narciarskiej, regulaminami kolei linowych, wyciągów orczykowych oraz  innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków. Niniejszy regulamin nie zwalnia klienta z przestrzegania regulaminów obowiązujących w Ośrodku z którego korzysta.
 14. Za sezon uważa się okres od 1 grudnia 2018 do 20 kwietnia następnego roku. Z dniem 21 kwietnia 2018 karnety tracą ważność. Ośrodki zastrzegają sobie prawo do skrócenia sezonu narciarskiego.
 15. W kwestii urządzeń typu „skitrike” Ośrodki ustalają, że użytkownicy tych urządzeń mogą korzystać z ośrodków COS i BSA.
 16. W kwestii urządzeń typu „monoski” Ośrodki ustalają, że użytkownicy tych urządzeń mogą korzystać z ośrodków COS i SON.

 

 

B. KORZYSTANIE Z BRAMEK

 1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe. karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające
  z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu otwarcia kołowrotu. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 5. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 6. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu innym osobom.
 7. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz oczekiwanie na wejście za osobą poprzedzającą w pewnej odległości aby uniknąć zdublowania odczytu kart.
 1. Kontrola video – Face Recogintion System. Funkcjonujący w Ośrodkach elektroniczny system karnetów weryfikuje prawidłowość posługiwania się przez użytkowników karnetami terminowymi. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są zdjęcia użytkownika powiązanego z danym karnetem. Zdjęcia przechowywane są do 7 dni od daty upłynięcia terminu ważności karnetu. Zakup i posługiwanie się kartą czipową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku do celów kontrolnych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie wwww.szczyrkowski pl. w zakładce Polityka Prywatności.
 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego  regulaminu oraz regulaminu Ośrodków, łamania zasad Kodeksu narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia lub posługiwania się karnetem przez osobę nieuprawnioną, karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi  przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji za kartę.

 

 

C . REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Nie stanowią podstawy do całkowitego lub częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet: złe warunki narciarskie lub atmosferyczne, znaczna frekwencja na kolejach, wyciągach lub stokach albo wyłączenie z przyczyn technicznych działania wszystkich urządzeń transportowych, które uniemożliwia przez okres krótszy niż 60 minut w sesji dziennej korzystanie z infrastruktury narciarskiej wszystkich trzech ośrodków objętej danym karnetem i planowo dostępnej wg komunikatu narciarskiego opublikowanego na dany dzień na stronach internetowych Ośrodków: www.szczyrkowski.pl, www.beskidsportarena.pl, www.skrzyczne.cos.pl
 2. Bilety i karnety promocyjne nie podlegają zwrotowi.
 3. Kaucja za kartę nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
 4. Na życzenie personelu ośrodka lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania  skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
 5. Użytkownikiem karnetu może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 6. W przypadku karnetów jednodniowych lub kilkudniowych (z wyjątkiem karnetu Sprytna Sezonówka), w razie wyłączenia z przyczyn technicznych działania wszystkich urządzeń transportowych, które uniemożliwia przez okres dłuższy niż 60 minut korzystanie z infrastruktury narciarskiej wszystkich trzech Ośrodków objętych danym karnetem i planowo dostępnych wg komunikatów narciarskich opublikowanych na dany dzień na stronach internetowych Ośrodków: www.szczyrkowski.pl, www.beskidsportarena.pl, www.skrzyczne.cos.plklientowi przysługuje do wykorzystania w innym terminie w okresie bieżącego sezonu zimowego:
  1. bezpłatny 1 dniowy karnet na jazdę dzienną (jeżeli zatrzymanie urządzeń transportowych nastąpiło przed godziną 12:00
  2. voucher na zakup karnetu jednodniowego na jazdę dzienną objęty 50% rabatem (jeżeli zatrzymanie urządzeń transportowych nastąpiło po godz. 12.00
 7. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, w danym Ośrodku, w którym karnet został zakupiony.
 8. Klient ma prawo składania lub zgłaszania reklamacji i zastrzeżeń w infocentrum danego ośrodka lub kierując pisemną reklamację na adres:
  1. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk
  2. Centralny Ośrodek Sportu, ul. Myśliwska 45; 43-370 Szczyrk,
  3. Beskid Sport Arena, ul. Grzybowa 1; 43-370 Szczyrk
 9. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w biurze Ośrodka, w którym został zakupiony osobiście lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 10. W przypadku, gdy klient, będący konsumentem w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, 1579 i 2255), nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia reklamacji albo uważa, że którykolwiek z ośrodków jako sprzedający naruszył jego prawa, klient ma prawo wezwać sprzedającego do usunięcia naruszeń prawa popełnionych ewentualnie przy załatwieniu reklamacji. Jeżeli sprzedający nie uczyni zadość żądaniom klienta lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni o dnia doręczenia reklamacji, jak również w przypadku złożenia przez sprzedającego oświadczenia o zgodzie na skorzystanie z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, klient może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez skorzystanie z postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. Prawo konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2017.683), ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U.2016.1823) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

D . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Informacje na temat ochrony danych osobowych w poszczególnych ośrodkach są zawarte:
  1. dla SON S.A.: w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie tmr.sk/o-nas/gdpr/ i dostępne na stronie internetowej www. szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.
  2. dla COS: www.skrzyczne.cos.pl/regulamin/
  3. dla BSA: W Polityce prywatności opublikowanej na stronie: www.beskidsportarena.pl/polityka-prywatnosci/

 III.
OGÓLNY REGULAMIN KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW

 1. Kolei linowej oraz wyciągów narciarskich (dalej: „Wyciągi”) mogą używać Klienci posiadający ważny karnet/bilet.
 2. Wyciągów mogą używać wyłącznie Klienci posiadający wystarczające umiejętności do bezpiecznego korzystania z Wyciągów.
 3. Wsiadanie i wysiadanie z Wyciągów może odbywać się tylko i wyłącznie na odpowiednich stacjach początkowych i końcowych.
 4. Zabronione jest korzystanie z Wyciągów, kiedy nie są one obsługiwane przez personel Ośrodka.
 5. Podczas korzystania z Wyciągów należy zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 6. Klienci którzy nie ukończyli 14 roku życia mogą korzystać z Wyciągów wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba opiekun może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci.
 7. Jeżeli w czasie jazdy Wyciągiem nastąpi jego zatrzymanie, należy oczekiwać na ponowne uruchomienie.
 8. Klienci maja obowiązek stosować się do instrukcji personelu Ośrodka, a w razie wypadku lub wystąpienia usterki natychmiast zawiadomić personel Ośrodka o tym fakcie.
 9. Wyciągi mogą zostać czasowo wyłączone z użytku z powodu siły wyższej.

 

IV.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEI LINOWEJ

 1. Klienci, którzy mają trudności we wsiadaniu lub wysiadaniu z kolei linowej mają obowiązek powiadomić o tym fakcie personel Ośrodka obsługujący kolej linowa celem zwolnienia pracy kolei linowej i udzielenia pomocy w trakcie wsiadania i wysiadania.
 2. Z jednej kanapy linowej może korzystać jednocześnie 6 osób.
 3. Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia mogą korzystać z kolei linowej tylko pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie dwoje dzieci na jednego opiekuna) zdolnej do udzielenia dziecku koniecznej pomocy. Każde dziecko zajmuje oddzielnie miejsce na krześle. W miarę możliwości powinny siadać na skrajnych siedziskach krzesła.
 4. W czasie wjazdu należy zachować należytą ostrożność, podręczny bagaż (plecaki, torby, aparaty fotograficzne itp.) należy przewozić na kolanach, narty przypięte do nóg, a snowboard przypięty do jednej nogi. Zabronione jest przewożenie nart i snowboardu w inny sposób.
 5. W czasie zjazdu należy zachować należytą ostrożność, podręczny bagaż (plecaki, torby, aparaty fotograficzne itp.) należy przewozić na kolanach, a narty oraz snowboard w rękach. Zabronione jest przewożenie nart i snowboardu w inny sposób.
 6. Przewożenie większych przedmiotów np. roweru, wymaga uprzedzenia personelu Ośrodka obsługującego kolej linowa i uzgodnienia z nim sposobu przewiezienia danego przedmiotu.
 7. Klienci posiadający ważny karnet lub bilet na przejazd koleją linową mają prawo:
 8. Przejazdu koleją linową na odcinku zgodnym z zakupionym karnetem lub biletem
 9. Bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie 10 kg, przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego (1 para nart lub 1 snowboard lub jeden rower)
 10. Przewozu większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu turystycznego na osobnym krzesełku za uprzednim uiszczeniem dodatkowej opłaty w kasie, zgodnym z cennikiem.
 11. Klienci mają obowiązek:
 12. Odbić karnet/bilet w wyznaczonym miejscu i zachować w celu kontroli
 13. Ustawić się przed bramkami startowymi znajdującymi się przed wejściem na stację
 14. Upewnić się czy obecny jest personel Ośrodka obsługujący kolej linową
 15. Po otwarciu bramki ustawić się na miejscu przeznaczonym do wsiadania przodem do kierunku jazdy
 16. Zabezpieczyć sprzęt sportowy i bagaż w taki sposób, aby nie wyrządził on innym osobom szkody
 17. Po wjeździe ze stacji opuścić drążek zabezpieczający, oprzeć nogi na podnóżku i opuścić klosz osłaniający.
 18. Podczas jazdy koleją linową zabronione jest:
 19. Przewożenia na kanapach dzieci na kolanach
 20. Kołysanie krzesłem kolei linowej
 21. Podnoszenie drążka zabezpieczającego przed wjazdem na stację końcową
 22. Wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów
 23. Stawanie na krześle kolei linowej
 24. Wychylanie się oraz chwytanie gałęzi drzew lub części infrastruktury kolei linowej
 25. Opuszczenie krzesła w przypadku zatrzymania się kolei linowej, bez polecenia personelu Ośrodka
 26. Wprowadzania na teren kolei linowej i przewozu zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy i asystenci za okazaniem stosownego dokumentu.
 27. Przy wjeździe do stacji końcowej Klienci są zobowiązani:
 28. Unieść drążek zabezpieczający i klosz osłaniający
 29. Opuścić krzesło kolei linowej w wyznaczonym miejscu oraz odjechać ze stacji końcowej.

 

V.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH:

Klienci mają obowiązek:

Przed wejściem:

 1. Odbić karnet w wyznaczonym miejscu i zachować w celu kontroli
 2. Przestrzegać instrukcji personelu obsługującego
 3. Obydwa kijki trzymać w jednej ręce
 4. Ślizgać się do przodu w kierunku jazdy
 5. Urządzenie holujące (orczyk) chwycić w ruchu ślizgowym
 6. Szarpnięcie podczas startu stłumić przez trzymanie urządzenia holującego

Po wejściu

 1. Narty trzymać równolegle w kierunku śladu holowania
 2. Obserwować ślad holowania i tablice
 3. W razie upadku natychmiast opuścić ślad holowania
 4. Nie jeździć slalomem po śladzie holowania
 5. Nie poluzowywać urządzenia holującego przed podporą
 6. Nie chwytać wolnego urządzenia holującego

Podczas wysiadania

 1. Urządzenie holujące puścić dopiero podczas ślizgania po spadku
 2. Urządzenie holujące puścić spokojnie bez rozkołysania
 3. Miejsce zejścia opuścić jak najszybciej. Przebywanie w obrębie stacji napędowej i przewojowej oraz wchodzenie na podpory jest zabronione.

 

VI.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS ZJAZDOWYCH

 1. Klienci są zobowiązani do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach, a podczas jazdy wieczornej i nocnej wyłącznie z oświetlonych tras.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi i innymi.
 3. Klienci powinni omijać na trasie przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe oraz inne naturalne i sztuczne przeszkody.
 4. Narciarze i snowboardziści mają obowiązek przestrzegania Kodeksu zachowania według Międzynarodowej Federacji FIS tj.:
 5. Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla siebie lub innych osób,
 6. Kontrolować sposób jazdy zjeżdżania z szybkością stosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,
 7. Narciarz lub snowboardziści nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy i snowboardzistów znajdujących się przed nim,
 8. Narciarz lub snowboardzista może wyprzedzać narciarza lub snowboardzistę z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że stanowi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzaniu narciarzowi lub snowboardzistów na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów,
 9. Narciarz lub snowboardzista, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych
 10. O ile nie jest to absolutnie koniecznie narciarz lub snowboardzista musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i w miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej,
 11. Narciarz lub snowboardzista musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy
 12. Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras
 13. W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista winien udzielić poszkodowanym pomocy
 14. Każdy narciarz, snowboardzista, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
 15. Każdy narciarz lub snowboardzista obowiązany jest zredukować prędkość przy zbliżeniu się do końca trasy zjazdowej celem uniknięcia zderzenia z innymi osobami lub infrastrukturą Ośrodka.
 16. Zabronione jest uprawnianie skitouringu.
 17. Klienci powinni korzystać wyłącznie ze sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego, snowboardowego lub innego przeznaczonego do zjazdów po trasie, dopasowanego do właściwości fizycznych osoby, która z niego korzysta.
 18. W godzinach otwarcia Ośrodka fragmenty tras zjazdowych mogą być czasowo wyłączone z użytkowania celem poprawy warunków zjazdowych, naprawy zabezpieczeń lub usunięcia powstałych przeszkód.
 19. Klienci powinni przestrzegać zasad ruchu narciarskiego opisanych w kodeksie narciarskim FIS oraz przestrzegać znaków narciarskich.

 

VII.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z RESTAURACJI I PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH

 1. Na terenie Ośrodka Beskid Sport Arena usługi gastronomiczne świadczy firma Cam Media Group Kamil Stychlerz z siedzibą w Mikołowie ul. Rynek 11/2, posiadająca zawartą stosowną umowę cywilnoprawną z PBC Sp. z o.o.
 2. Na terenie restauracji i tarasu można spożywać posiłki, napoje oraz napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w Restauracji Beskid Sport Arena.
 3. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
 4. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą kamer oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony.
 5. Osoby wchodzące do Restauracji mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 6. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy ochrony uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowanie siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji. W przypadku usunięcia gościa z Restauracji, koszty poniesione przez gościa w związku z zakupionymi produktami bądź uczestnictwem w imprezie nie zostaną zwrócone.

VIII.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TOALET

 1. Ośrodek wyposażony jest w toalety dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych oznaczonych zarówno na wejściach do tych pomieszczań jak również za pomocą tablic informacyjnych na terenie Ośrodka określających drogi dojścia.
 2. Toalety wyposażone są w niezbędną infrastrukturę przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania w postaci umywalek, wygrodzonych sedesów i pisuarów do których doprowadzona jest bieżąca woda podłączona do armatury umożliwiającej mycie i spłukiwanie oraz pojemniki na papier, ręczniki papierowe, pojemniki z mydłem, kosze na odpady.
 3. Pomieszczenia toalet dla osób niepełnosprawnych dodatkowo wyposażone są w zamontowane urządzania ułatwiające korzystanie tym osobom z toalet oraz stanowisk dla osób do przebierania małych dzieci.
 4. Każdy wchodzący do toalet w celu skorzystania z niej zobowiązany jest do korzystania z wyposażenia i infrastruktury w sposób przeznaczony tylko i wyłącznie do danego celu i pozostawienia go w stanie nie gorszym niż zastanym przed wejściem.
 5. Zabrania się niszczenia i nie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania pomieszczeń toalet.

IX.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA, SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBORDOWEJ BSA

Na terenie Ośrodka Beskid Sport Arena usługi świadczy SZKOŁA NARCIARSKA BSA, posiadająca zawartą stosowną umowę cywilnoprawną z PBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku (43-370) przy ul. Grzybowej. Świadczenie usług instruktorskich przez inne podmioty jest bezwzględnie zabroniona. Regulamin przedszkola i Szkoły Narciarskiej BSA sporządzony na zasadach obowiązujących przepisów prawa oraz cennik usług jest umieszczony w miejscach dostępnych dla klientów Ośrodka.

X.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI SPRZETU SPORTOWEGO

 Na terenie Ośrodka Beskid Sport Arena usługi świadczy Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, posiadająca zawartą stosowną umowę cywilnoprawną z PBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku (43-370) przy ul. Grzybowej 1. Świadczenie usług w zakresie wypożyczania i serwisowania sprzętu narciarskiego przez inne podmioty na terenie Ośrodka jest bezwzględnie zabroniona. Regulamin Wypożyczalni sprzętu sporządzony na zasadach określonych w przepisach prawa oraz cennik usług jest umieszczony w miejscach dostępnych dla klientów Ośrodka.

XI.
REGULAMIN ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH

 1. Wszystkie zawody sportowe organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Ośrodka wymagają pisemnego zezwolenia BSA z wyjątkiem sytuacji, gdy organizatorem zawodów jest BSA.
 2. Organizator zawodów nie wchodzący w strukturę organizacyjną BSA występuje do BSA o zezwolenie o którym mowa w pkt. 1 określając regulamin zawodów, który zawiera między innymi: termin, charakter zawodów, sposób organizacji, zabezpieczenie techniczne i osobowe, współpracę z służbami porządkowymi, ratowniczymi i innymi oraz sposób ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zawodów i służb wspomagających organizację zawodów.
 3. Zawody sportowe odbywają się na ściśle wyznaczonym, oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami terenie Ośrodka  zgodnie z ofertą SPORT – (zakładka „cennik SPORT” na stronie internetowej BSA) lub innym miejscu na trasach zjazdowych zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.
 4. Obszar, o którym mowa w pkt. 3 na czas zawodów jest wyłączony z użytkowania przez innych klientów.

XII.
POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH ZJAZDOWYCH

 1. Zabrania się wjazdu na trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych za wyjątkiem:
 2. Podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
 3. Pojazdów personelu Ośrodka- wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 4. Klienci znajdujący się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdów o których mowa w lit. a) i b) przez ustąpienie im pierwszeństwa przejazdu.

 

XIII.
POWIADOMIENIA I WYPADKI

 1. Klienci mają obowiązek powiadomić personel Ośrodka o dostrzeżonych wypadkach na terenie Ośrodka lub o zaginięciu osoby.
 2. Klienci mają obowiązek pomocy osobie, która uległa wypadkowi, w szczególności poprzez zabezpieczenie i oznaczenie miejsca wypadku celem uniknięcia kolizji z innymi osobami.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi oraz świadkowie zobowiązani są do udzielenia personelowi Ośrodka niezbędnych informacji celem ustalenia okoliczności wypadku oraz osób w nim uczestniczących oraz do wypełnienia protokołu wypadkowego według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Osoby uczestniczące w wypadku oraz ich świadkowie mają obowiązek podać personelowi Ośrodka dane osobowe jeżeli w tym czasie na miejsce zdarzenia nie dotarły służby posiadające ustawowe uprawnienia do legitymowania osób.
 5. Klienci mają obowiązek powiadomić personel Ośrodka o przeszkodach w prawidłowym funkcjonowaniu Wyciągów oraz innych dostrzeżonych awariach lub usterkach

XIV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z wyłącznej winy Klienta lub w wyniku działania siły wyższej.
 2. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego i częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet.
 3. Klienci, którzy nie przestrzegają Regulaminu będą wyprowadzani z terenu Ośrodka i narażają się na odpowiedzialność karną określoną w przepisach kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i innych ustaw szczególnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 5. Regulamin ogłasza na stronie internetowej beskidsportarena.pl

 

NUMERY RATOWNICTWA GOPR Grupa Beskidzka

Alarmowy 985
601 100 300
33 829 69 00

 

NUMERY ALARMOWE

Telefon alarmowy: 112
Policja: 997
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999

Kliknij, aby pobrać nasz regulamin:
Regulamin Ośrodka Narciarskiego Beskid Sport Arena w Szczyrku
BESKID SPORT ARENA
Grzybowa 1
Szczyrk 43-370

Polityka prywatności