KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A.  

SZCZYRK MOUNTAIN RESORT I BESKID SPORT ARENA 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska, Regon: 072818322, NIP:9372375089, Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000140818, przygotowała niniejszy obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w ośrodkach narciarskich Szczyrk Mountain Resort i Beskid Sport Arena. 

 

Administrator:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest  

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska, Regon: 072818322, NIP: 9372375089 Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000140818,  

a także:  

GOPASS SE, siedziba: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, REGON: 171 07 148, NIP UE: SK2121518487, rejestracja: spisová značka H 2546 vedená u Městského soudu v Praha. 

przetwarzający dane osobowe na podstawie Umowy Współadministratorów Danych zawartej w dniu 01.11.2021 r. pomiędzy GOPASS SE (jako Głównym Administratorem Danych), a SZCZYRKOWSKIM OŚRODEKEM NARCIARSKIM S.A (jako współadministratorem) i innymi spółkami (Tatry mountain resorts, a.s.), które w umowie tej ustaliły zasady wspólnego przetwarzania danych osobowych klientów i uczestników programu lojalnościowego GOPASS, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

Dane kontaktowe: W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: privacy@tmr.sk, kontakt z infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby. 

 

 
 
 
 
 
 

Zobrazit zdrojový obrázek Program Zaprzyjaźnieni - Sun & Snow PRESTIGE 

 
 
 
 
 

Administrator 

 
 
 
 

Zadania i cele przetwarzania danych 

 
 
 
 

Typy danych osobowych 

 
 
 
 

Podstawa prawna 

 
 
 
 

Opis 

 
 
 
 

Strony mające dostęp do danych 

 
 
 
 

Przechowywanie danych osobowych 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Sprzedaż biletów web 

Administracja na rzecz klienta 

Bilet sezonowy 

Bilet jednodniowy 

 

 
 
 
 

Bilet sezonowy – Dane identyfikacyjne i kontaktowe 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa między nami a Tobą, na podstawie której akceptujesz warunki, a z której wynikają obowiązki obu stron oraz realizacja ustawowych obowiązków i uprawniony interes administratora. 

 
 
 
 

Prowadzimy oddzielne zapisy dotyczące wszystkich naszych klientów i udzielonych świadczonych im usług. Na podstawie analizy naszych zapisów podejmujemy również strategiczne decyzje w ofertach dla naszych klientów. 

 
 
 
 

Bilet sezonowy GOPASS SE* 

Bilet jednodniowy i Bilet sezonowyJeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

6 lat 

Dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres czasu po ukończeniu stosunku prawnego z nami, w razie trwającego sporu prawnego lub w razie udzielenia zezwolenia na długoterminowe przechowywanie danych osobowych. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Konkursy konsumenckie 

 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa między nami a Tobą, na podstawie której akceptujesz warunki konkursu i z której wynikają obowiązki obu stron oraz realizacja ustawowych obowiązków. 

 
 
 
 

Przetworzymy Twoje dane osobowe w tym celu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rejestracji konkursu. 

 
 
 
 

GOPASS SE 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

6 lat 

Dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres czasu po ukończeniu stosunku prawnego z nami, w razie trwającego sporu prawnego lub w razie udzielenia zezwolenia na długoterminowe przechowywanie danych osobowych. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) 

 

 
 
 
 
 

GOPASS, SE 

 

 
 
 
 

Program lojalnościowy GOPASS 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa między nami a Tobą, na podstawie której akceptujesz warunki, a z której wynikają obowiązki obu stron. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

TMR Group* 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

Na czas członkostwa w programie lojalnościowym. 

O ile będzie to możliwie, to dane te usuniemy jeszcze podczas trwania danego stosunku prawnego z nami, jak tylko nie będą one niezbędne. 

Standardowy okres przechowywania danych osobowych po wykonaniu usługi wynosi 5 lat, w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych, wynikających z Ustawy o rachunkowości i Ustawy o podatku od towarów i usług.  

W każdym przypadku wykazy osobowe usuniemy najpóźniej do czasu upłynięcia ustawowych terminów po ukończeniu stosunku umownego, jeśli przepisy prawa nie wymagają ich dłuższego przechowywania. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych, przepisy Ustawy o rachunkowości i Ustawy o podatku od towarów i usług) 

 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

   

 

 
 
 
 

Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i finansowych 

 
 
 
 

Określone osobiste informacje podatkowe. 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest realizacja ustawowych obowiązków. 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest realizacja ustawowych obowiązków. 

 
 
 
 

GOPASS SE* 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

6 lat 

Standardowy okres przechowywania danych osobowych po wykonaniu usługi wynosi 5 lat, w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i Ustawy o podatku od towarów i usług. W każdym przypadku wykazy osobowe usuniemy najpóźniej do czasu upłynięcia ustawowych terminów po ukończeniu stosunku umownego, jeśli przepisy prawa nie wymagają ich dłuższego przechowywania. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych, przepisy Ustawy o rachunkowości i Ustawy o podatku od towarów i usług) 

 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Rozstrzyganie sporów i rozpatrywanie wykroczeń 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne i zdjęcie 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest realizacja obowiązków ustawowych i uprawniony interes administratora.  

 
 
 
 

Możemy przetwarzać dane osobowe do celów rozstrzygania sporów lub procedur prawnych albo w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

 

 
 
 
 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

20 dni,  

Do momentu ostatecznego wyjaśnienia w Infocentrum przyczyn zablokowania karty I nieuprawnionego użycia biletu lub zapłacenia przez klienta ceny za bilet 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Kamery monitoringu Ochrona i bezpieczeństwo  

 

 

 
 
 
 

Wizerunek, data, miejsce zdarzenia, zachowanie osób   

 
 
 
 

Podstawą prawną jest uprawniony interes administratora i realizacja ustawowych obowiązków.  

 
 
 
 

Wszystkie kamery monitorujące pomieszczenia oraz miejsca na zewnątrz budynków są odpowiednio oznakowane piktogramem, danymi administratora i adresem wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 

GOPASS SE* 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

20 dni 

Dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres czasu po ukończeniu stosunku prawnego z nami, w razie trwającego sporu prawnego lub w razie udzielenia zezwolenia na długoterminowe przechowywanie danych osobowych. 

6 lat 

w przypadku rozpatrywania sporów dotyczących roszczeń majątkowych, w tym odszkodowawczych 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) 

 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Kamery monitoringu Kontrola stosowania I dotrzymywania warunków umownych  

 
 
 
 

Ochrona interesów prawnych Administratora w związku z  nieuprawnionym używaniem imiennych biletów wstępu. 

Zdjęcia Twojego wizerunku podczas sprawdzania użytkowania sezonowych biletów wstępu 

 

Ważny tylko na bilet sezonowy 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest uprawniony interes administratora oraz realizacja umowy zawartej z klientem. 

 
 
 
 

Zapobieganie nadużyciom programu lojalnościowego, dlatego ewidencjonujemy wejścia i program pobytu w naszych ośrodkach oraz weryfikujemy wizerunki naszych klientów pod kątem należytego korzystania z biletów i przestrzegania warunków programu lojalnościowego. 

 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.Asprzedawca biletów,  

Tatry mountain resorts, a.s. 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

Przejścia przez kołowroty. Twoje zdjęcia będą przechowywane w następujący sposób: w przypadku biletów sezonowych – przez cały sezon, a w przypadku karty GOPASS i biletów krótkoterminowych – przez okres ich ważności oraz kolejne 30 dni po upływie terminu na udzielenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia reklamacji. Podczas przekraczania kołowrotów wszystkie zdjęcia przechowuje się w ciągu dnia, a po 23:59:59 zachowane zostanie tylko pierwsze i ostatnie zdjęcie z przejścia przez kołowrót z dnia poprzedniego. 

 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Direct marketing 

 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne klienta (Bilet sezonowy 

Bilet jednodniowy) 

 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest uprawniony interes w razie komunikacji za pomocą Newslettera oraz udzielona nam zgoda. 

 
 
 
 

Zajmujemy się tworzeniem ofert dla naszych klientów szytych na miarę ich potrzeb. 

 
 
 
 

Bez dostępu 

 
 
 
 

Na czas członkostwa w programie lojalnościowym. 

 

 
 
 
 
 

GOPASS, SE 

 

 
 
 
 

Marketing TMR Group  

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne oraz dane z programu lojalnościowego o zakupionych usługach 

 
 
 
 

Podstawę prawną stanowi uzyskana przez nas zgoda. 

 

 
 
 
 

W podobny sposób może dojść do skorzystania z innych danych, lecz wyłącznie na podstawie udzielonej nam zgody osobistej. 

 
 
 
 

TMR Group* 

 
 
 
 

Na czas trwania zgody. 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Straty i rzeczy znalezione 

 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne 

 
 
 
 

Podstawą prawną jest uzasadniony interes naszej firmy i realizacja ustawowych obowiązków. 

 
 
 
 

Jeśli zapomnicie państwo w naszych ośrodkach swoje rzeczy osobiste, z przyjemnością prześlemy je do Państwa, jeśli zażądacie ich zwrotu. W tym celu musimy jednak zweryfikować Państwa tożsamość i zapisać, komu przekazaliśmy te zapomniane rzeczy. 

 
 
 
 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

6 lat 

Dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres czasu po ukończeniu stosunku prawnego z nami, w razie trwającego sporu prawnego lub w razie udzielenia zezwolenia na długoterminowe przechowywanie danych osobowych. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Wydarzenie 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa między nami a Tobą, na podstawie której akceptujesz warunki konkursu i z której wynikają obowiązki obu stron. 

 
 
 
 

Przetworzymy Twoje dane osobowe w tym celu w zakresie niezbędnym do wykonania i rejestracji imprezy lub konkursu. Możliwe jest, że oprócz tych informacji będziemy promować to wydarzenie lub konkurs i sprawimy, że będzie to zdjęcie lub raport filmowy, który opublikujemy za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji w celu popularyzacji sportu, natury, krajobrazów, wydarzeń i ośrodka, w którym zostały wykonane. 

 
 
 
 

Jeśli tego wymagają przepisy prawa lub nakaz sądowy, to dane osobowe możemy dla przykładu udostępnić, organom podatkowym, czy organom prowadzącym postępowanie karne lub innym organom państwowym. 

 
 
 
 

6 lat  

Dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres czasu po ukończeniu stosunku prawnego z nami, w razie trwającego sporu prawnego lub w razie udzielenia zezwolenia na długoterminowe przechowywanie danych osobowych. 

(podstawa prawna: art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) 

 

 
 
 
 
 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A  

 

 
 
 
 

Testy na potrzeby Customer Experience 

 
 
 
 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe 

 
 
 
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Zgoda osoby zainteresowanej. 

 
 
 
 

W razie zgody na warunki testowania i Państwa osobistego zainteresowania będziemy korzystać z podanych przez Państwa danych i uwag dotyczących rozwoju naszej spółki. 

 
 
 
 

GOPASS SE.* 

 
 
 
 

12 miesięcy 

 

 

 

* Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych pod adresem: privacy@tmr.sk  

* Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group, do której należy nasza Spółka i są opublikowane na stronie www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie internetowej https://www.szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności, jak również pod adresem: 

(https://www.szczyrkowski.pl/fileadmin/resort_upload/szczyrkowski/Regulaminy/2021.03.31_PL_OSWIADCZENIE_O_OCHRONIE_PRYWATNOSCI_TMR_Group_-__klienci_TMR_Group.pdf). 

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH TO DOTYCZY 

Jest rzeczą istotną, aby osoby, których to dotyczy, miały świadomość, że przetwarzamy dane dotyczące właśnie ich. Pomimo tego, że do przetwarzania danych osobowych osób, których to dotyczy, nie potrzebujemy zezwolenia, to w związku ich przetwarzaniem osoby te mają wiele praw. 

 
 
 
 
 
 

Posiadanie prawo  

 
 
 
 
 

Co to znaczy? 

 
 
 
 
 

Prawo do dostępu 

 
 
 
 

Można zażądać dostarczenia informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, wraz z informacjami o tym: 

  • dlaczego przetwarzamy dane osobowe 

  • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy 

  • komu użyczamy dane osobowe 

  • jak długo przechowujemy dane osobowe oraz jakie kryteria obowiązują w sprawie ustalenia takich terminów 

  • jakie prawa przysługują osobie, której to dotyczy 

  • skąd pozyskujemy dane osobowe (o ile nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od danej osoby) 

  • jakie rodzaje przetwarzania obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie) 

  • w jaki sposób dane osobowe przekazano do państwa poza EOG, w jaki sposób zapewniamy ochronę takich danych osobowych 

Wszystkie powyżej podane informacje są dostępne w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”. 

Można również wystąpić o przesłanie kopii przetwarzanych danych osobowych. Jednakże za dodatkową kopię pobierana jest opłata. 

 
 
 
 
 

Prawo do zmiany 

 
 
 
 

Jest rzeczą ważną posiadanie przez nas poprawnych informacji dotyczących danych osób, więc prosimy o ich uzupełnienie lub poprawienie, np. w razie zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania.  

 
 
 
 
 

Prawo do usunięcia  

 
 
 
 

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, na przykład dłużej niż jest to wymagane lub bezzasadnie, można zażądać usunięcia tych danych.   

 
 
 
 
 

Prawo do ograniczenia 

 
 
 
 

Od chwili zażądania dokonania zmiany danych osobowych lub zakwestionowania sposobu ich przetwarzania aż do momentu, kiedy będziemy w stanie problem rozwiązać lub potwierdzić aktualność danych osobowych (czy też zmienić je w myśl zaleceń osoby, której to dotyczy), osoba taka ma prawo do ograniczonego przetwarzania. Oznacza to, że my (z wyjątkiem przechowywania danych osobowych) możemy przetwarzać takie dane jedynie na podstawie zgody, jeśli jest to potrzebne w związku z wymaganiami prawnymi do ochrony praw innej osoby lub istnieje ważny interes publiczny do ich przetwarzania. 

Można też zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz nie ma potrzeby ich usunięcia. 

 
 
 
 
 

Prawo do kwestionowania 

 
 
 
 

Jeśli powstanie przekonanie, że nie mamy prawa do przetwarzania danych osoby, której to dotyczy, to można takie przetwarzanie zakwestionować. W takich przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie jedynie wtedy, kiedy potrafimy okazać przekonywające dowody, które będą uzasadnionym kontrargumentem dla interesu czy prawa osoby, której to dotyczy. Dane osobowe możemy jednak przetwarzać, kiedy jest to niezbędne do celów ustalenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych. 

 
 
 
 
 

Prawo do transferu danych 

 
 
 
 

Można zażądać, aby dane osobowe udzielone nam do przetworzenia na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, przekazano w strukturyzowanym, zwyczajowo stosowanym i czytelnym formacie maszynowym. Można zażądać przeniesienia tych informacji do innego administratora danych. 

 
 
 
 
 

Cofnięcie zgody 

 
 
 
 

Osoba, której to dotyczy, ma prawo do cofnięcia swojej zgody, my zaś z kolei podporządkujemy tej decyzji nasze czynności związane z przetwarzaniem na mocy tej podstawy prawnej.  

 

W razie potrzeby złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do powyżej wzmiankowanych praw, należy zwrócić się do reprezentującej nas Osoby Odpowiedzialnej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection OfficerDPO“) w celu rozpatrzenia zgłoszenia lub wniosku. 

Osoba, której to dotyczy, ma również prawo, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U.2019.1781 t.j) złożyć skargę do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przykład za pośrednictwem stron internetowych: www.uodo.gov.pl, www.dataprotection.gov.sk  

Dane kontaktowe 

W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą e-mailu przesłanego na adres: privacy@tmr.sk, kontakt w infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby.