Fundacja dla Beskidu

Fundacja dla Beskidu powstała w dniu 01.03.2016r. Misją Fundacji jest wspomaganie wychowania dzieci i młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców. Misją Fundacji jest także działanie na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce, marketingu świadczonych przy ich udziale usług oraz tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządzającymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce i za granicą, administracją rządową, samorządową wszystkich szczebli, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Cele Fundacji określone zostały w paragrafie 7 Statutu Fundacji

Nasza główna działalność to oczywiście wspieranie działalności klubów, organizacji sportowych w zakresie wsparcia finansowego, szkolenia młodych zawodników, rozwoju i budowy infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno - sportowej; organizowanie i udział w imprezach sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, promocja wszelkich form aktywności sportowo ruchowych oraz podróży i turystyki; propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po górach i stokach, ochrona i promocja zdrowia. Działania kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Szczyrku oraz regionu Podbeskidzia. W sierpniu 2016 będziemy organizatorem cyklicznej imprezy BESKID EXTREME FESTIWAL w Szczyrku.

Fundacja prowadzi Punkt Informacji Turystycznej Beskid Sport Arena przy ul. Słonecznej 2 w Szczyrku, prowadzi również działalność usługową w zakresie reklamy, marketingu oraz usług pokrewnych. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, organizuje zbiórki publiczne na rzecz osób potrzebujących, angażuje się w lokalne akcje i projekty skierowane zarówno do mieszkańców Szczyrku i okolic, jak również licznych turystów.

BESKID SPORT ARENA
Grzybowa 1
Szczyrk 43-370

Polityka prywatności